TJUVARNAS MARKNAD

imagesCAYOE860Zacco var naturligtvis medvetna om sin position som ombud till Posten/Goodit där man hade ett sekretessbelagt åtagande. Den positionen hade man haft sedan november 1999. Man visste att ett patentombud hade omfattande ansvar utifrån både sekretess och etik. Annars kan man inte ta på sig uppdrag som är direkt kopplade till klienternas fortsatta utveckling. SEPAF (samfundet för patentombud) uttrycker förhållandet så här “blotta misstanken att klientens information kan tänkas påverka ombudets agerande räcker för att ombudet skall diskvalificera sig från möjligheten att acceptera ett uppdrag som riktar sig mot en tidigare uppdragsgivare”. Zacco utesluts av patentombudens samfund SEPAF 2010 för en händelse som liknar den med Goodit.

www.sepaf.se/getfile.ashx?cid=325139&cc=3&refid=18

Kända uppdragsgivare, stora pengar och inflytande är omständigheter som är svåra att säga nej till.

InvestorZaccos nye klient var ett av 15 tillväxtbolag som startats av “affärsänglarna” Startupfactory, bolaget som innehöll ett antal välkända riskkapitalister.

CarnegieStartupfactory var finansbolagens favorit. Finansieringen kom från Investor AB och Carnegie.

imagesCAYZ73U6Doften av pengar var förförisk eftersom man visste att 500 000 000 kronor skulle investeras i nya ideér. Och hade man inga ideér så …….fanns de att stjäla.

Zacco’s  klient hette Targian och var bolag nummer 13 av Startupfactorys  investeringar. Targian hade så sent som i juni 2000 fått sitt första utvecklingskapital uppgående till 25 miljoner kronor. Två månader senare, i augusti, får man information om att det egna projektet omsluts av Posten/Goodits teknik. Bolaget är då i princip värdelöst och måste få in mer pengar. Förberedelser sker där såväl Folksam som Skandia Liv skall gå in med kapital från respektive livförsäkringsbolag. Livförsäkringspengar till ett blödande bolag.

Både Posten och Targian behöver i detta läge att få mer information om situationen och beslutar att mötas omgående. Båda måste få veta mer om vad motparten gör. Det visar sig omöjligt eftersom båda företagen har inlämnade patentansökningar som är hemliga under de första 18 månaderna av ansökningstiden. Inget patentombud är närvarande vid det första mötet och som sker och man kan därför inte diskutera något som rör respektive ansökningshandling. Tvärtom så framför alla som varit närvarande att de gick från mötet och var frustrerade därför att inget framkommit.

Det enda resultatet av mötet är att man enas om att låta respektive patentombud få läsa igenom respektive ansökan under förutsättningen att ombuden påtecknar ett sekretessavtal för uppdraget och att uppdraget är specificerat till vad ombuden därefter får berätta.

Targian ville anlita ombudet Zacco vilket Posten inte hade något problem med. Zacco hade redan en löpande sekretessförbindelse med Posten och man anser säkerhetspositionen som god.

(Bildtext) Zacco var anlitade av Goodit/Posten, i egenskap av patentombud, för professionell rådgivning avseende Goodit/Postens patentsökningsarbete och hade därvidlag erhållit full insyn avseende såväl teknisk plattform, utvecklingsarbete, marknadsplanering och samtliga patentsökningshandlingar. För att få denna insyn hade Zacco accepterat att det för uppdraget gällde sedvanlig patentsekretess. Dvs de normer för uppdrag som patentombudens branschförbund uppställt. Zacco accepterade detta reglemente i november 1999.

DSC00962

(Bildtext)Undertecknande av sekretessavtal och läsning   sker den 25 oktober.  Man genomläser parternas PCT-ansökningar därför att några uppgifter om dessa aldrig har publicerats. Dessa handlingar är hemliga och finns enbart hos PCT-myndigheten. PCT-numren skrevs dit  för hand efter att avtalen undertecknats då numren var hemliga.

Patentombudens rapporteringsmöjlighet var mycket begränsad i förhållande till den ingående kunskap som man fick vid genomläsningen. Man fick bara uttala sig i en enda detalj.

Citat “Patentombuden förbinder sig härmed att till endast parts uppdragsgivare utlämna information avseende huruvida hinder att exploatera respektive bolags uppfinning föreligger”.

En gemensam rapport skrivs till Postens fördel och Zacco uttrycker senare i förhör att “det fanns ett övertag för Posten”.

DSC00963

(Bildtext) “FÖRETAGSHEMLIG  FÅR EJ KOPIERAS” Sekretessförhållande var övertydligt.

För Zacco föll nu alla pusselbitar på plats. När man läst Postens patentansökan så såg man omgående att den innehöll en inledande teknisk applikation som Targian saknade. Nämligen sekvensen med uppkoppling mot operatören. Uppkopplingen mot operatören styr nämligen Targians hela tekniska process. Targian befinns nu i praktiken vara beroende av Posten. Zacco får enligt sekretessavtalet inte uttala sig vilken teknisk funktion som Targian saknar utan enbart att det finns ett hinder.

Det är här vi anser att brottsligheten börjar. Uppsåtet faller på plats när frestelsen blir för stor.

imagesCALGENLE

Känns händelsen bekant. Temat har förföljt oss sedan mänsklighetens uppkomst.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s