PIRATKOPIOR

imagesCASNZPIIStrategin med piratkopieringen var förenad med stor risk. Om den lyckades så skulle man kunna föra över allt av värde från Goodit’s utvecklingsarbete till Targian. Mödan av flera års hårt arbete skulle överföras på några få timmar. Verktygen var patentlagens utformning och en total brist av affärsmoral och lojalitet. För Goodit försvann värdet på några få timmar.

Hålet i lagen uppkommer därför att Patentlagen 1 kap. 2 § skall läsas tillsammans med Patentlagen 1 kap. 22 § 2 st. (om tillgänglighet) samt beaktad ur perspektivet av Patentlagens 24-timmars regel.imagesCAKJZIF7

Patentlagen 1 Kap. 2 Par.

”Patent meddelas endast på en uppfinning som är ny i förhållande till vad som blivit känt före dagen för patentansökan och tillika väsentligen skiljer sig därifrån. Som känt anses allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett genom skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat sätt.

Även innehållet i en tidigare patentansökan som före nämnda dag gjorts i Sverige anses som känt, om denna ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 §. Villkoret i första stycket, att uppfinningen väsentligen ska skilja sig från vad som blivit känt före dagen för patentansökan, gäller dock inte i förhållande till innehållet i en sådan ansökan”.

I förenklat språkbruk

Patent kan meddelas på en uppfinning som är ny i förhållande till en patentansökan som blir allmänt tillgängligt (= känd) före dagen för patentansökan. För den nya uppfinningen finns inget krav på att väsentligt skilja sig från den tillgängliggjorda uppfinningen.

Patentlagen om tillgänglighet

Enligt 22 § 2st PL ska handlingar i en patentansökan hållas tillgängliga efter arton månader från den dagen då patentansökan gjordes. Det är därför som patentansökan 9903040-5 med ingivningsdag den 27 augusti 1999 blev allmänt tillgänglig den 28 februari 2001.

Patentlagens 24-timmars regel

Den fulla vidden av möjligheterna fås genom att patentlagstiftningen i en annan del innehåller vad man kallar för ”heldagsregeln”. Denna innebär i stort att man begränsar sig till att enbart registrera datumet för tex. inlämningstiden av en patentansökan. Följden blir att man inte vet när en ansökan inges under ingivningsdygnet och heller inte exakt när den blir allmänt tillgänglig.

Innebörden blir då slutligen att det på tillgänglighetsdagen (offentlighetsdagen) uppstår en lucka efter den tidpunkten på dagen som patentansökan görs allmänt tillgänglig och fram till kl. 24 00. Då det går att uppfinna (göra tillägg) på en patentansökan som gjorts tillgänglig samma dag. Kravet på uppfinningshöjd är borttaget.

Zaccos försprång i förhållande till lagstiftningen

Ordalydelsen i lagen har tillkommit därför att det normala förhållandet är att en patentansökan som inlämnad vid PRV är hemlig och utan insyn i 18 månader. Den anses därmed omöjlig att förutse och omöjlig att reproducera.

I det här fallet var inte patentansökan hemlig för Zacco. Zacco hade medverkat såsom ombud vid uppkomsten av Goodit’s patentansökan 1999 och därefter hade Zacco varit ett av ombuden vid den sekretessbelagda genomläsningen den 20 oktober 2000.

Det var så här man kunde tjuva till sig Goodits utvecklingsarbete. Flera års arbete på några få timmar.

Information: Fotot på sidan är en tavla av den brittiske bildkonstnären Banksy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s