NYHET ZACCO

imagesNYTT FRÅN ZACCO 

Under gårdagen fann vi att Zacco officiellt informerat om bolagets syn på vad som hänt Goodit.  Välplanerat säger man; ”aktiviteter i syfte att smutskasta Zacco Sweden”.

Den omedelbara känslan är att varje detalj i artikeln är en drift med sanningen. En lek där händelser och ord åsätts en annan betydelse än vad som i själva verket inträffat.  Zaccos information måste bemötas.

ZACCO – ETT KLART FALL AV DUBBELSKAPANDE

Zacco anger att fallet utgör ett klart fall av dubbelskapande då två uppfinnare, utan vetskap om varandra, uppfinner mer eller mindre samma uppfinning samtidigt, och att detta inte är ovanligt. Goodit’s utvecklingsarbete var färdigställt i augusti 1999 och lämnades in till PRV (patent och Registreringsverket) den 28 augusti 1999. Zacco engagerades med avtal i Goodit’s utvecklingsprojekt den 5 november 1999.Targian grundades den 6 mars 2000 enligt eget upprättat bokslut och Targian’s första patentansökan är daterad 3 april 2000. Zacco åtog sig uppdraget för Targian i maj 2000.

Den enda möjliga slutsatsen av detta är att Zacco i maj 2000 bryter mot avtalet med Goodit och åsidosätter sin plikt enligt samfundsbestämmelserna i SEPAF etikregler. Zacco är numera uteslutna ur det egna samfundet SEPAF, just för att man gör sådana här saker.                                              

signerat kuvert för PiratkopiaRIKTIG TID

Den stöld som vi berättat om upptäcktes av Goodit år 2003 vid en uppföljning av vad som hände i bolaget Targian. Targian var ju aktuellt sedan man haft ett åsiktsutbyte med Posten/Goodit under hösten 2000. Goodit  utförde en efterkontroll av Targians patentarbete vid ett besök hos PRV och upptäckte då en svensk patentansökan från konkurrenten som var nära identisk med Goodit’s då godkända patent. Upptäkten medförde att Goodit fick tillgång till Targians kompletta patentakt och man kunde då se att Targians patentansökan främst var en fotostatkopia på Goodit patenthandlingar. Targian beskrev Goodit’s uppfinning som om den var utvecklad av Targian.

Zacco EliassonZACCO SWEDEN AB – OMBUD TILL GOODIT

I den situation som uppstod vid den sensationella upptäkten behövde Goodit under våren 2003 ett kvalificerat patentombud och en mycket kunnig advokat för att analysera situationen och vidta åtgärder. Goodit valde Zacco Sweden AB såsom patentombud och nuvarande Evershed Södermark såsom juridiskt ombud. Vid Zacco Sweden AB var juristen Bengt Eliasson (i bild) övergripande specialist och kundansvarig. Bengt arbetade ihop med Zacco’s dåvarande patentchef Haldan Hörnell och patentkonsulten Göran Pettersson var ansvarig utredare.  Vid Evershed Södermark var advokaten Lars Sandberg kundansvarig.

DSC01139

ZACCOs UTVÄRDERING VAR GRUND FÖR JURIDISKA ÅTGÄRDER 

Zaccos specialister Eliasson, Hörnell och Pettersson gjorde en omfattande utredning. Lättast kan deras slutsatser beskrivas såsom Pettersson och Eliasson senare skriver i sin utredning och till PRV.

Eriksson; ”Targian löser exakt samma problem. Enligt vår uppfattning faller Targians lösning inom skyddsomfånget för Goodit’s patentkrav”                                                      Eliasson; ”Innehållet i Targians patentansökningar utgöres till största delen av material som är kopierat från patentansökan 9903040-5”.

DSC01142

DSC01138

ZACCO STÄMMER I PATENTBESVÄRSRÄTTEN 

Zacco lämnar efter en tid över ärendet till PRV och därefter Patentbesvärsrätten med anvisningen att ”innehållet i Targians patentansökningar utgöres till största delen av material som är kopierat från patentansökan 9903040-5. Jan Ölwe är antecknad som ende uppfinnare i patentansökan 9903040-5”. Zacco anser att Jan Ölwe (uppfinnaren) har bättre rätt till sitt eget arbete.

Därefter börjar de administrativa kvarnarna att mala. Långsamt blir mycket långsamt. Goodit som är bestulna på hela sin egendom får, helt naturligt, en allt sämre ekonomisk ställning. Resultatet är att mitt i rättsärendet så meddelar Zacco Sweden AB att man inte längre någon möjlighet att företräda Goodit i den rättsprocess som man själva initierat. Rättsprocessen hamnar i patentbesvärsrätten (PBR) med förhandling i december 2009. Parter i processen var uppfinnaren Jan Ölwe och bolaget Targian. Således inte Goodit och Zacco.

DSC01141                                                     Patentbesvärsrätten kan inte uttala sig om Internationella patentansökningar därför att PBR inte får hantera ärenden i de internationella systemen.

Patentbesvärsrättens uttalande i den svenska delen var generellt; att var och en har rätt till sin egen uppfinning såtillvida inget samarbete skett.

Det enda av vikt som framkom vid Patentbesvärsrätten var bandupptagningarna från de olika förhören. I förhören berättade företrädarna för Targian att bolaget inte hade någon egen kunskap om patent. Man berättade att patentombudet hade utvecklat alla strategier och att ombudet hade varit den part som planerat och organiserat genomförandet när man kopierade Goodit’s patenthandlingar.

Dessa berättelser, från december 2009, var de första bevisen som placerade rättsobjektet med ansvar hos Albihns Patentbyrå. Initiativet, strategierna och genomförandet kom enbart från Albihns.

JURIDISKA SLUTSATSER EFTER ZACCO JOBB

Zaccos arbete leder därefter till att advokatfirman Evershed Södermark får underlag för vidare juridiskt arbete. Den första delen i detta är ett brev som skickas till Targians ombud Albihns Patentbyrå. Brevet skickas den 6 juni 2003 och beskriver patentsituationen, upphovsrätten, skydd för företagshemligheter, sekretess, svindleri samt vägledande regler om etik och god yrkessed för patentombud.                                                                                 

DSC01143

 DSC01144

ZACCO BYTER SIDA

Det fanns också andra orosmoment som mer eller mindre omöjliggjorde ett aktivt deltagande vid slutförhandlingen i Patentbesvärsrätten. Företrädarna för den utredning som låg till saklig grund för anmälan till PBR var Zacco Sweden AB (vilket vi beskriver ovan). Zacco Sweden AB förvärvade Albihns Patentbyrå och de båda bolagen fusionerades i Juli 2009. I ärendet som avsåg kopieringen av  Goodit’s  AB patenthandlingar (ni kanske kommer ihåg ärendet som beskrevs  av Zaccos patentjurister såsom ” ”innehållet i Targians patentansökningar utgöres till största delen av material som är kopierat från patentansökan 9903040-5”), byter Zacco fot och det  låter nu så här i mail från oktober 2009.

Mail från Zacco; [mailto:Bengt.Eliasson@zacco.com]
Då jag av olika skäl, däribland intressekonflikt, inte vill bli inblandad i detta ärende…..

ZACCOs KÖP AV ALBIHNs SÄTTER ANSVARET 

Zacco har förvärvat Albihns. Men därefter har man vänt på förhållandet och fusionerat in Zacco Sweden AB i det nyförvärvade Albihns. Zacco har alltså blivit Albihns rent bolagsmässigt och har nu det juridiska ansvaret för att ha överfört Goodits utvecklingsarbete till Targian.  Albihns Patentbyrå hade avtal med Posten/Goodit men arbetade med dubbla lojaliteter. Ansvaret hamnar nu i Zacco Sweden AB eftersom man fusionerats in i bolaget Albihns som man tidigare förvärvat. Känns det krångligt?

ZACCO BYTER ÅSIKTER

Det fanns också andra orosmoment som mer eller mindre omöjliggjorde ett aktivt deltagande vid slutförhandlingen i Patentbesvärsrätten. Företrädarna för den utredning som låg till saklig grund för anmälan till PBR var Zacco Sweden AB (vilket vi beskriver ovan). Zacco Sweden AB förvärvade Albihns Patentbyrå och de båda bolagen fusionerades i Juli 2009. I ärendet som avsåg kopieringen av  Goodit’s  AB patenthandlingar (ni kanske kommer ihåg ärendet som beskrevs  av Zaccos patentjurister såsom ” ”innehållet i Targians patentansökningar utgöres till största delen av material som är kopierat från patentansökan 9903040-5”), byter Zacco fot och det  låter nu så här i mail från oktober 2009:

Mail från Zacco [mailto:Bengt.Eliasson@zacco.com]

“Då jag av olika skäl, däribland intressekonflikt, inte vill bli inblandad i detta ärende”..

ANSVARET ÄR ZACCOs

Zacco hade förvärvat Albihns. Men därefter hade man vänt på förhållandet och fusionerat in Zacco Sweden AB i det nyförvärvade Albihns. Zacco har alltså blivit Albihns rent bolagsmässigt (AlbihnsZacco) och hade nu det juridiska ansvaret för att ha överfört Goodits utvecklingsarbete till Targian. Känns det krångligt?

ANSVARSLÖST ÄR I VART FALL BILLIGAST

Det som nu sker från Zacco Sweden ABs sida ( Uttryckt; ”aktiviteter i syfte att smutskasta Zacco Sweden”.) handlar således om att försöka undvika kostnader och ansvar. Inget annat.

TINGSRÄTTEN

Det mål som varit i Tingsrätten hade sin grund i ett biavtal om sekretess som Michael Kitzler undertecknat för Albihns Patentbyrå den 25 oktober 2000. Således långt efter det övergripande avtalsbrottet i maj 2000 som beskrivs i stycke 2. Domen beskriver således enbart Zaccos förhållande till Lagen om Skydd av Företagshemlighet avseende biavtalet från oktober 2000.

Det slutliga ställningstagandet från rätten var att Goodits patentnummer var synligt för en person från Targian som vidimerade sekretessavtalets namnunderskrifter. Därmed kunde man efter den 25 oktober 2000 använda Goodits patentnummer för aktiviteter som inte röjde innehållet i parternas respektive patentansökan. Numret hade hanterats synligt för en person vid vidimeringen

Domstolsförhandlingen medförde dock att upphandlingsavtalen från november 1999 påträffades. Goodit tillskrev Svea Hovrätt att man önskade tillägga dessa avtal inför Hovrättens prövning. Zacco protesterade mot detta och anförde förbud mot att tillägga ny bevisuppgift (man ville naturligtvis skydda sig på alla vis).

Svea Hovrätt konstaterar senare att det finns frågetecken runt Zaccos förfarande vid kopieringstillfället och de fastställer att Zaccos framställda patentkopior till större delen innehåller Goodits material. Detta infaller dock inte under den rättsliga prövningen som avsåg brott mot Lagen om Skydd av Företagshemlighet.  Åtalspunkten föll pga. hanteringen av sekretessavtalet enligt ovan.

ZACCOSWEDEN .SE

Att detta ens kommer upp som en anmärkning mot Goodit känns patetiskt. Zacco som berättar att man är experter på Varumärken och Domännamn (Vad är ett namn värt för ert företag står angivet på hemsidan). I vårt fall betalade vi 20 kronor hos vårt webhotell för domänadressen som innehåller  Zaccos namn. En domän som det är uppenbart att Zacco glömt skydda.

Med detta vill vi säga att Goodit på intet vis tillskansat sig denna adress på något konstigt vis. Den var till salu på öppna marknaden, likväl som zaccosweden.com mfl.

Vad vi känner till så har Zacco Sweden AB aldrig ägt denna adress eller ens gjort anspråk på att äga densamma. Zacco Sweden AB har dock funnits i minst 10 år.

Om Zacco vill ha vår adress så väntar vi bara på en kontakt. Man behöver inte ta alla tillfällen att stämma sin motpart.

FEL GRUNDLÄGGANDE TANKAR HOS ZACCO- HYBRIS 

Moment 1: Goodit’s utvecklingsarbete var färdigställt i Augusti 1999 och lämnades in till PRV (patent och Registreringsverket) den 28 Augusti 1999.

Moment 2: Zacco engagerades avtalsmässigt för Posten/Goodit den 5 November 1999.

Moment 3: Targian grundades enligt eget upprättat bokslut den 6 mars 2000.

Moment 4: Targian’s första patentansökan är daterad den 3 april 2000.

Moment 5: Zacco hade dubbel lojalitet då man åtog sig uppdraget för Targian i maj 2000.

Den enda möjliga slutsatsen av detta är att Zacco i maj 2000 bryter mot avtalet med Goodit och åsidosätter sin plikt enligt samfundsbestämmelserna i SEPAF etikregler.

Zacco är numera uteslutna ur samfundet SEPAF, just för att man gör sådana här saker.

apple_bite2

Vi tog bara en bit – Den värdefulla biten

ZACCO

www.zaccoab.se

                                         

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s