RESPEKTERADE FUSKARE – ELLER BARA FUSKARE ?

södermarkadv.pdfZacco får den 6 november 1999 ett uppdrag av Posten AB. Uppdraget är av stor vikt för Postens utveckling och Zacco skall utreda komplicerade förhållanden vid Postens patentsökning. Uppdraget innefattar rådgivning avseende Internationalisering, Rättsskydd, Praxis hos myndigheter, Patentlagar, det Patenterbara området, Förhållningssätt till uppfinningen, Kollisionsrisker, Patentutformning och Upphovsrättsligt skydd.
Zacco erbjuds uppdraget då man har auktorisation från Patentombudens Samfund SEPAF. Zacco tackar ja till uppdraget och får därmed tillgång till patentansökning, projektberedning och projektledningsdokument.  Dokumentationen är hemlig.

 Länk till SEPAFs regelverk; http://www.sepaf.se/web/page.aspx?refid=131

DSC01133Efter att Zacco fått all hemlig dokumentation den 6 november 1999 så får de allt svårare att klara av sin lojalitetssituation till sin uppdragsgivare Posten.  Man levererar till att börja med en rapport till Postens jurister i december 1999. Men redan kort därefter så började man arbeta i smyg för en konkurrent till Posten som hette Startupfactory. Man arbetar redan tidigt som rådgivare i ett patentprojekt som är mycket lika Postens patentansökan och börjar i mars arbeta med alla uppgifter inför en Due Diligens för en kommande affär. Investor skall gå in som delägare i Startupfactory i juni 2000. Inte i ett svenskt aktiebolag. Investeringen görs i en skatteplaneringsmodell där toppdomänen skall vara Investor Growth Capital Holding BV som i sin tur skall äga huvudparten av Startupfactory BV som i sin tur skall äga merparten av ett nytt svenskt aktiebolag, Targian AB.
Det är i Targian som patenten skall läggas med Zaccos medhjälp. Det är det Holländska upplägget som gör kommande EXITs skattefria. Holdingbolaget styr transaktionerna.

imagesCAYZ73U6I juni 2000 går Investor in med 500 miljoner kr i Startupfactory BV. Zacco gjorde under våren -00 en Due Diligens undersökning av Targians patentansökan. Undersökningen var en del av underlaget för Investors investering. Zacco var samtidigt Postens förtrolige konsult och arbetade i dubbel lojalitet.

imagesCA30FHBP

Patentombuden som hade deltagit vid arbetet för Startupfactory BV och Targian berättade vid förhör i Stockholms Tingsrätt man under uppdraget för Posten snabbt började arbeta parallellt för Targian. Vidare berättade en av konsulterna att han vid flera tillfällen diskuterade med Targian om vilka patentstrategier man kunde använda för att få bort Posten ABs patenträttsliga övertag. Postens patentkrav hade högre prioritet och styrde därför Targians ansökan. Något behövde göras och ett sätt var att kopiera Postens ansökan och använda patentkraven som sina egna. Upphovsrättsbrott ja, men straffvärdet var lågt.

Falsk                                                                                                         Äkta

??????????????????????????????????????????????????????????????I februari 2001 beställde Zacco kopia på Postens patentakt vid PRV. “Så tidigt som möjligt” angavs i beställning. Akt kopian skulle ligga klar förhämtning vid PRV i Stockholm på morgonen den 28:e februari. Samma dag skulle Postens patentansökan publiceras. Den dagen ansåg Zacco att det var tillåtet att kopiera Postens  original-handlingar och använda innehållet för en konkurrerande klient.

Zacco var medvetna om sin lojalitetssituation. Ombudsreglerna är dessutom desamma för Patentföretagen (SEPAF) och för Ombuden (SPOF Etikregler).        http://www.sepaf.se/web/page.aspx?refid=131

 § 4  Avböjande och frånträdande av uppdrag; Ombud är skyldigt att avböja erbjudet uppdrag, om ombudet självt, eller annat ombud på samma byrå tidigare konsulterats av eller eljest biträtt motparten i samma ärende eller i annan angelägenhet av sådan art, att de uppgifter som till följd därav erhållits kan tänkas få betydelse vid det erbjudna uppdragets utförande.

§ 5. Förhållande till klient avseende lojalitet och tystnadsplikt; Ombud är skyldigt att gentemot klienten iaktta trohet och lojalitet.

http://www.sepaf.se/web/page.aspx?refid=131

Broquist Michael Broquist  (dåvarande VD i Targian AB) framförde tidigt att bolaget inte hade någon kunskap om patent, det var därför man anlitat Zacco. Michael Broquist har vid Stockholms Tingsrätt berättat att han varit med och “klippt och klistrat” den 28 februari 2001, men han har också berättat att han var relativt nyanställd och hade en ringa kunskap om teknikplattformen. Han upplevs ha följt de instruktioner han fått av Zacco och säger vid Tingsrätten ”att han förundrades över att man kunde göra på det sättet med patent”.

Kitzler

Michael Kitzler (Patentombud/Partner) berättade i Patenbesvärsrätten och i Stockholms Tingsrätt att han har tagit fram den bakomliggande strategin för arbetet den 28 februari 2001. Han berättade också att han och ett annat patentombud från Zacco flög upp från Malmö den aktuella dagen, man hämtade ut den förbeställda patentakten och arbetade därefter med att göra 2 nya ansökningar som till största delen var fotostat kopia på   Jan Ölwes patentansökan. Zacco var initiativtagare då man producerade 2 olika patentansökningar (båda med olika syfte) för Startupfactory/Targian.

imagesCAJNPG6RNågot senare, under våren 2001, lockades Folksam Fond och Skandia Liv investera nytt kapital för utvecklingen i Targian. Targian har inga andra patent eller patentansökningar än de två patentkopiorna som bygger på Jan Ölwes utvecklingsarbete och patentansökan. Goodit har frågat Folksams Verkställande Direktör Anders Sundström om han vill hjälpa till att reda ut de olagligheter som förevarit.

Folksam har investerat från sina kunders pensionsfonder och man har haft alldeles för dålig kontroll. Man äger nu andelar i ett aktiebolag som utmärker sig för patentstöld och man har erhållit en helt värdelös patentansökan som pant (Panten är registrerad vid PRV).

Folksam tackar nej till att reda ut problemen. Goodit får svaret att inställningen beror på att Folksam inte vill synas i sammanhang som kan visa på att man har dålig kontroll. Goodit har senare fått uppgiften att Folksam senare sålt aktierna i Targian till Sparbanken Robur.

DSC01132Det finns dock högst beklämmande information från Folksams engagemang i Targian. Den pant man erhöll för sin investering kommer från pantsättning av den svenska kopierade patentansökan. Det är den enda pant vi känner till för lånen. Så här ser den ut (klickbar bild).

Michael Kitzler berättade vidare vid Stockholms Tingsrätt att han lämnade över uppgifter om skillnaden mellan bolagens patentansökningar för en Due Diligence som Targians ägare behövde. Enligt förhören med Kitzler skedde detta i december 2000. Som ägare måste man väl närmast benämna de företag som köpt aktier och därtill stått för merparten av investeringsbeloppet. Goodit tror inte att någon tillåts ändra den immateriella värdebasen i ett företag utan att informera ägarna i detalj. I det här fallet var Investor AB ägaren. Investor hade genom sin organisation, och sitt skatteupplägg, tillfört rörelsekapitalet i Targian AB.

Vi har vid inledningen på sidan beskrivit kedjan av företag Investor AB – Investor Growth Capital Holding BV – Startupfactory BV – Targian AB.

InvestorBörje Ekholm, Verkställande direktör i Investor AB , låter meddela följande i ett tidigare utlåtande: Jag vill börja med att framhålla att Investor beklagar att Goodit har hamnat i en situation gentemot Targian och dess patentombud Albihns Zacco som har föranlett Dig mycket olägenheter. Såvitt avser tvisten mellan Goodit och Targians patentombud Zacco, har Investor inte medverkat till de åtgärder som tvisten berör (texten är avkortad och således inte ett citat).

Det ovanstående meddelandet är trevligt skrivet men belyser inte rätta förhållanden. Investor hade en mycket klar koppling genom finansieringsupplägget Investor AB – Investor Growth Capital Holding BV – Startupfactory BV – Targian AB.

Targians enda tillgång är patent som är kopierade från Postens patentansökan. Jan Ölwes uppfinning.

Investor har styrelserepresentation och finansiering mellan samtliga av dessa benämnda bolag. Targian är en bricka i en finansiering av en affärsidé med följande skatteplanering.

Följande personer anges i dokumentation från Investor.

Hans Glemstedt, team member in the Operating Investment group of Investor AB.
He served as the Managing Director at Investor Growth Capital. He served as the Managing Partner at Startupfactory.

Klas Hillström. Managing Partner Startupfactory BV, Managing Director Investor Groth Capital.

Håkan Jansson, Managing Director Investor Groth Capital, Chief Executive Officer for Investor Growth Capital AB, Director of the Board Startupfactory BV.

“Citat från intervjuer i Veckans Affärer” ”Enligt Hans Glemstedt går det snabbare och är lättare att starta ett bolag i Holland än att sjösätta en fond på någon av kanalöarna och därför valde de Holland. I Holland har bolaget motsvarande cirka 500 Mkr som ska placeras i olika projekt”

Så här säger Zacco

Zacco A/S förvärvade Albihns AB den 1 juli 2009. Man fusionerade samma dag Zacco Sweden AB med Albihns. En fusion har den rättsliga följden att såväl skulder som tillgångar slås ihop. Att förvalta tillgångarna och “glömma” skulderna är ett högst märkligt beteende. Ett sådant beteende behöver ingen kunskap.

zaccoStefan Ölander ( stefan.olander@zacco.com ) är en av de nya ägarna och styrelsens ordförande i moderbolaget Zacco A/S. Det som är utmärkande för de nya ägarna är att de inte tar ansvar för den verksamhet de förvärvat. Deras metod för att undvika ansvaret är att göra sig osynliga, att inte kommunicera och att inte ens göra någon ansträngning för att ställa grova felaktigheter tillrätta. Kontaktad åtskilliga gånger för att försöka lösa problemen. Stefan Olander läser mail. Svarar aldrig.

För fuskare är det naturligtvis enklast att inte svara och hålla sig undan.

Bo StarkeAdvokaten Göran Starkebo företräder Zacco.

Göran Starkebo arbetade tidigare som jurist hos Zacco (2001-2011). Starkebo kände till kopieringen och användandet av Goodit’s patenthandlingar. Det var Starkebos tidigare kollegor som tog fram strategin, som beställde kopior på Postens patenthandlingar och som utförde de patentansökningar som var kopior av Jan Ölwes patentansökan.

Göran Starkebo marknadsför nu sin uppdragsgivare Zacco såsom att de skött sig klanderfritt och att berättelsen om Zaccos kopieringsversioner är förtal. Advokaten Starkebo gör allt för att tysta ned kritiska uppgifter. Kritiken mot Zacco skall stoppas till varje pris och då tillåter hans uppdragsgivare allt. Han deltar aldrig för att diskutera och lösa faktiska förhållanden.  Samtidigt lägger han ned oerhört mycket tid på att förhala, på formalia, på att stoppa information. Ett beteende vi sett tidigare. Politiskt, i alla diktaturer, där sanningen inte får komma fram.

imagesCAKJZIF7Goodit AB mfl. driver frågor i Högsta Domstolen och i Stockholms Tingsrätt avseende att Göran Starkebo har varit jävig, eller är jävig, i sin ombudsroll. Goodit anser att Starkebo haft dubbla lojaliteter i sin advokatroll i målet. Känns möjligen detta beteende bekant?

Zacco ingick avtal med Posten AB. Ett avtal där ombudet (Zacco) är skyldigt att gentemot klienten iaktta trohet, lojalitet och sekretess. Titta på nedanstående SEPAF länkar.

http://www.sepaf.se/web/page.aspx?refid=131
www.sepaf.se/getfile.ashx?cid=325139&cc=3&refid=18

Det är upp till betraktaren, du som läser denna hemsida, att bedöma om det kan finnas någon tilltro till Zaccos försök att tysta ned Goodits röst.

Vi önskar därutöver ge våra besökare en bild över hur omfattande skatteplaneringen var år 2000 för Sveriges största investmentföretag Investor AB. Bolaget ägde naturligtvis Investor Growth Capital Holding BV (Holland) såsom redogjorts för. Men det bolaget var inte ensamt ( det fanns 22 stycken ytterligare).

Nedan finner ni övriga motsvarande bolag för Investor AB år 2000. En specifikation av innehav av aktier och andelar i koncernföretag. 

Dotterföretag                                                                                                              Andel i %

Investor Growth Capital Holding B.V., Nederländerna                                      100,0 %

Investor Growth Capital Ltd, Guernsey                                                                  100,0 %

Investor Investment imGo Ltd, Guernsey                                                              100,0 %

Investor (Guernsey) II Ltd, Guernsey                                                                      100,0 %

Investors Trading Company Ltd, Bermuda                                                             100,0 %

Investor Investments Capital Partners Ltd, Guernsey                                          100,0 %

Investor Capital Management Asia Ltd, Guernsey                                                 100,0 %

Investor Group G.P. Ltd, Guernsey                                                                           100,0 %

Investor Group L.P., Guernsey                                                                                   100,0 %

Investor Investments HFCP IV Ltd, Guernsey                                                        100,0 %

Investor Investments TWCP Ltd, Guernsey                                                             100,0 %

Investor Investments NCP Ltd, Guernsey                                                                 100,0 %

Investor Investments August Capital Ltd, Guernsey                                               100,0 %

Investor Investment Polaris Ltd, Guernsey                                                               100,0 %

Investor Investment MSDW Ltd, Guernsey                                                               100,0 %

Investor Investment PGI Ltd, Guernsey                                                                      100,0 %

Investor Investment IdeaEdge Ltd, Guernsey                                                            100,0 %

Investor Investment MF XI Ltd, Guernsey                                                                  100,0 %

Investor Investment Educate Ltd, Guernsey                                                               100,0 %

Investor Investment Menlo Ltd, Guernsey                                                                  100,0 %

Investor Investment USVP Ltd, Guernsey                                                                   100,0 %

Investor Investment HCV Ltd, Guernsey                                                                     100,0 %

Investor Investments Northern Europe Ltd, Guernsey                                             100,0 %

apple_bite2 ( No Comments )

Advertisements
This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s