KUND till ZACCO ?

imagesCAR7YPJE

För en tid sedan var vi väldigt stolta över vad vi gjorde. Vi var kreativa och vågade testa gränserna. Vi trodde på oss själva och litade på vår omgivning. Svart var svart och vitt var vitt. En erkänd patentbyrå var definitivt vit och hade man ett sekretessavtal med en sådan patentbyrå så var allt lugnt. Så var livet till vi träffade en svart. En patentbyrå vars normer för lagar, etik och moral var djupt degenererade. Vi kraschlandade i mötet med Zacco, ett företag som hade andra värderingar och ingen……… Rubriken säger det mesta eftersom det vita lyser klart i mörkret. Det här är en verklig och sann berättelse om kunskap. Tyvärr har den också blivit en berättelse om stöld, om dåligt ledarskap och om omoralisk företagskultur.

Historiens inleds redan 1998-99 då Goodit genomför omfattande studier om Internets framtidaimagesCA99T6GF marknadsbetydelse. Studierna visar att anonymiteten på nätet kan växa till ett problem. ”Betydande problem om marknaden inte vet vem kunden är och utökad brottslighet på nätet om anonymiteten får riktigt fotfäste.” Internet har en rebellisk uppbyggnad där surfaren skall vara anonym.

Redan i det här skedet insåg Goodit att det måste utvecklas tekniska lösningar för att synliggöra Internets  användare. Likaså förstod teknikerna omedelbart att grundtekniken behövde vara tekniskt enkel för att den skulle bli användbar för många. Därtill behövde den intellektuella tillgången skyddas.

Kort sagt behövde vi kraftfulla partners som var vana vid stora och komplicerade projekt. Att samarbeta med Posten kanske inte är själklart för alla, men sanningen är den att bolaget hade en mycket avancerad och  mogen organisation med omfattande kunskap om elektroniskt media. Posten hade utöver sitt HR-kapital också en stor kundbas som omfattade nästan alla tänkta slutanvändare.

Bild1Posten/Goodits avtalssituation var naturligtvis grunden men fortsättningsvis skulle vi ingå omfattande samarbetsavtal med det internationellt offensiva Telenor och brittiska Experian som arbetade worldwide.

Patentansökningarnas uppbyggnad och den internationella patentbarheten var centrala uppgifter för de fortsatta avtal som vi ville genomföra. Inget fick gå fel.

Posten/Goodit behövde därför en second opinion, en genomlysning av all teknik, från ett ”välrenomerat” patentföretag så att man kunde etablera en solid grund för de fortsatta avtalen och det fortsatta arbetet. Advokatfirman Södermark ansvarade för den behövliga upphandlingen av patentombud i det viktiga arbetet. Man avtalade med  Zacco Sweden AB att utföra uppdraget under sedvanlig patentsekretess.

Valet av leverantör var ett fatalt misstag. Det var inte “Tjuvarnas Marknad” som var vår målgrupp.

imagesCAURK6Q5

Advertisements
Image | Posted on by | Leave a comment

RESPEKTERADE FUSKARE – ELLER BARA FUSKARE ?

södermarkadv.pdfZacco får den 6 november 1999 ett uppdrag av Posten AB. Uppdraget är av stor vikt för Postens utveckling och Zacco skall utreda komplicerade förhållanden vid Postens patentsökning. Uppdraget innefattar rådgivning avseende Internationalisering, Rättsskydd, Praxis hos myndigheter, Patentlagar, det Patenterbara området, Förhållningssätt till uppfinningen, Kollisionsrisker, Patentutformning och Upphovsrättsligt skydd.
Zacco erbjuds uppdraget då man har auktorisation från Patentombudens Samfund SEPAF. Zacco tackar ja till uppdraget och får därmed tillgång till patentansökning, projektberedning och projektledningsdokument.  Dokumentationen är hemlig.

 Länk till SEPAFs regelverk; http://www.sepaf.se/web/page.aspx?refid=131

DSC01133Efter att Zacco fått all hemlig dokumentation den 6 november 1999 så får de allt svårare att klara av sin lojalitetssituation till sin uppdragsgivare Posten.  Man levererar till att börja med en rapport till Postens jurister i december 1999. Men redan kort därefter så började man arbeta i smyg för en konkurrent till Posten som hette Startupfactory. Man arbetar redan tidigt som rådgivare i ett patentprojekt som är mycket lika Postens patentansökan och börjar i mars arbeta med alla uppgifter inför en Due Diligens för en kommande affär. Investor skall gå in som delägare i Startupfactory i juni 2000. Inte i ett svenskt aktiebolag. Investeringen görs i en skatteplaneringsmodell där toppdomänen skall vara Investor Growth Capital Holding BV som i sin tur skall äga huvudparten av Startupfactory BV som i sin tur skall äga merparten av ett nytt svenskt aktiebolag, Targian AB.
Det är i Targian som patenten skall läggas med Zaccos medhjälp. Det är det Holländska upplägget som gör kommande EXITs skattefria. Holdingbolaget styr transaktionerna.

imagesCAYZ73U6I juni 2000 går Investor in med 500 miljoner kr i Startupfactory BV. Zacco gjorde under våren -00 en Due Diligens undersökning av Targians patentansökan. Undersökningen var en del av underlaget för Investors investering. Zacco var samtidigt Postens förtrolige konsult och arbetade i dubbel lojalitet.

imagesCA30FHBP

Patentombuden som hade deltagit vid arbetet för Startupfactory BV och Targian berättade vid förhör i Stockholms Tingsrätt man under uppdraget för Posten snabbt började arbeta parallellt för Targian. Vidare berättade en av konsulterna att han vid flera tillfällen diskuterade med Targian om vilka patentstrategier man kunde använda för att få bort Posten ABs patenträttsliga övertag. Postens patentkrav hade högre prioritet och styrde därför Targians ansökan. Något behövde göras och ett sätt var att kopiera Postens ansökan och använda patentkraven som sina egna. Upphovsrättsbrott ja, men straffvärdet var lågt.

Falsk                                                                                                         Äkta

??????????????????????????????????????????????????????????????I februari 2001 beställde Zacco kopia på Postens patentakt vid PRV. “Så tidigt som möjligt” angavs i beställning. Akt kopian skulle ligga klar förhämtning vid PRV i Stockholm på morgonen den 28:e februari. Samma dag skulle Postens patentansökan publiceras. Den dagen ansåg Zacco att det var tillåtet att kopiera Postens  original-handlingar och använda innehållet för en konkurrerande klient.

Zacco var medvetna om sin lojalitetssituation. Ombudsreglerna är dessutom desamma för Patentföretagen (SEPAF) och för Ombuden (SPOF Etikregler).        http://www.sepaf.se/web/page.aspx?refid=131

 § 4  Avböjande och frånträdande av uppdrag; Ombud är skyldigt att avböja erbjudet uppdrag, om ombudet självt, eller annat ombud på samma byrå tidigare konsulterats av eller eljest biträtt motparten i samma ärende eller i annan angelägenhet av sådan art, att de uppgifter som till följd därav erhållits kan tänkas få betydelse vid det erbjudna uppdragets utförande.

§ 5. Förhållande till klient avseende lojalitet och tystnadsplikt; Ombud är skyldigt att gentemot klienten iaktta trohet och lojalitet.

http://www.sepaf.se/web/page.aspx?refid=131

Broquist Michael Broquist  (dåvarande VD i Targian AB) framförde tidigt att bolaget inte hade någon kunskap om patent, det var därför man anlitat Zacco. Michael Broquist har vid Stockholms Tingsrätt berättat att han varit med och “klippt och klistrat” den 28 februari 2001, men han har också berättat att han var relativt nyanställd och hade en ringa kunskap om teknikplattformen. Han upplevs ha följt de instruktioner han fått av Zacco och säger vid Tingsrätten ”att han förundrades över att man kunde göra på det sättet med patent”.

Kitzler

Michael Kitzler (Patentombud/Partner) berättade i Patenbesvärsrätten och i Stockholms Tingsrätt att han har tagit fram den bakomliggande strategin för arbetet den 28 februari 2001. Han berättade också att han och ett annat patentombud från Zacco flög upp från Malmö den aktuella dagen, man hämtade ut den förbeställda patentakten och arbetade därefter med att göra 2 nya ansökningar som till största delen var fotostat kopia på   Jan Ölwes patentansökan. Zacco var initiativtagare då man producerade 2 olika patentansökningar (båda med olika syfte) för Startupfactory/Targian.

imagesCAJNPG6RNågot senare, under våren 2001, lockades Folksam Fond och Skandia Liv investera nytt kapital för utvecklingen i Targian. Targian har inga andra patent eller patentansökningar än de två patentkopiorna som bygger på Jan Ölwes utvecklingsarbete och patentansökan. Goodit har frågat Folksams Verkställande Direktör Anders Sundström om han vill hjälpa till att reda ut de olagligheter som förevarit.

Folksam har investerat från sina kunders pensionsfonder och man har haft alldeles för dålig kontroll. Man äger nu andelar i ett aktiebolag som utmärker sig för patentstöld och man har erhållit en helt värdelös patentansökan som pant (Panten är registrerad vid PRV).

Folksam tackar nej till att reda ut problemen. Goodit får svaret att inställningen beror på att Folksam inte vill synas i sammanhang som kan visa på att man har dålig kontroll. Goodit har senare fått uppgiften att Folksam senare sålt aktierna i Targian till Sparbanken Robur.

DSC01132Det finns dock högst beklämmande information från Folksams engagemang i Targian. Den pant man erhöll för sin investering kommer från pantsättning av den svenska kopierade patentansökan. Det är den enda pant vi känner till för lånen. Så här ser den ut (klickbar bild).

Michael Kitzler berättade vidare vid Stockholms Tingsrätt att han lämnade över uppgifter om skillnaden mellan bolagens patentansökningar för en Due Diligence som Targians ägare behövde. Enligt förhören med Kitzler skedde detta i december 2000. Som ägare måste man väl närmast benämna de företag som köpt aktier och därtill stått för merparten av investeringsbeloppet. Goodit tror inte att någon tillåts ändra den immateriella värdebasen i ett företag utan att informera ägarna i detalj. I det här fallet var Investor AB ägaren. Investor hade genom sin organisation, och sitt skatteupplägg, tillfört rörelsekapitalet i Targian AB.

Vi har vid inledningen på sidan beskrivit kedjan av företag Investor AB – Investor Growth Capital Holding BV – Startupfactory BV – Targian AB.

InvestorBörje Ekholm, Verkställande direktör i Investor AB , låter meddela följande i ett tidigare utlåtande: Jag vill börja med att framhålla att Investor beklagar att Goodit har hamnat i en situation gentemot Targian och dess patentombud Albihns Zacco som har föranlett Dig mycket olägenheter. Såvitt avser tvisten mellan Goodit och Targians patentombud Zacco, har Investor inte medverkat till de åtgärder som tvisten berör (texten är avkortad och således inte ett citat).

Det ovanstående meddelandet är trevligt skrivet men belyser inte rätta förhållanden. Investor hade en mycket klar koppling genom finansieringsupplägget Investor AB – Investor Growth Capital Holding BV – Startupfactory BV – Targian AB.

Targians enda tillgång är patent som är kopierade från Postens patentansökan. Jan Ölwes uppfinning.

Investor har styrelserepresentation och finansiering mellan samtliga av dessa benämnda bolag. Targian är en bricka i en finansiering av en affärsidé med följande skatteplanering.

Följande personer anges i dokumentation från Investor.

Hans Glemstedt, team member in the Operating Investment group of Investor AB.
He served as the Managing Director at Investor Growth Capital. He served as the Managing Partner at Startupfactory.

Klas Hillström. Managing Partner Startupfactory BV, Managing Director Investor Groth Capital.

Håkan Jansson, Managing Director Investor Groth Capital, Chief Executive Officer for Investor Growth Capital AB, Director of the Board Startupfactory BV.

“Citat från intervjuer i Veckans Affärer” ”Enligt Hans Glemstedt går det snabbare och är lättare att starta ett bolag i Holland än att sjösätta en fond på någon av kanalöarna och därför valde de Holland. I Holland har bolaget motsvarande cirka 500 Mkr som ska placeras i olika projekt”

Så här säger Zacco

Zacco A/S förvärvade Albihns AB den 1 juli 2009. Man fusionerade samma dag Zacco Sweden AB med Albihns. En fusion har den rättsliga följden att såväl skulder som tillgångar slås ihop. Att förvalta tillgångarna och “glömma” skulderna är ett högst märkligt beteende. Ett sådant beteende behöver ingen kunskap.

zaccoStefan Ölander ( stefan.olander@zacco.com ) är en av de nya ägarna och styrelsens ordförande i moderbolaget Zacco A/S. Det som är utmärkande för de nya ägarna är att de inte tar ansvar för den verksamhet de förvärvat. Deras metod för att undvika ansvaret är att göra sig osynliga, att inte kommunicera och att inte ens göra någon ansträngning för att ställa grova felaktigheter tillrätta. Kontaktad åtskilliga gånger för att försöka lösa problemen. Stefan Olander läser mail. Svarar aldrig.

För fuskare är det naturligtvis enklast att inte svara och hålla sig undan.

Bo StarkeAdvokaten Göran Starkebo företräder Zacco.

Göran Starkebo arbetade tidigare som jurist hos Zacco (2001-2011). Starkebo kände till kopieringen och användandet av Goodit’s patenthandlingar. Det var Starkebos tidigare kollegor som tog fram strategin, som beställde kopior på Postens patenthandlingar och som utförde de patentansökningar som var kopior av Jan Ölwes patentansökan.

Göran Starkebo marknadsför nu sin uppdragsgivare Zacco såsom att de skött sig klanderfritt och att berättelsen om Zaccos kopieringsversioner är förtal. Advokaten Starkebo gör allt för att tysta ned kritiska uppgifter. Kritiken mot Zacco skall stoppas till varje pris och då tillåter hans uppdragsgivare allt. Han deltar aldrig för att diskutera och lösa faktiska förhållanden.  Samtidigt lägger han ned oerhört mycket tid på att förhala, på formalia, på att stoppa information. Ett beteende vi sett tidigare. Politiskt, i alla diktaturer, där sanningen inte får komma fram.

imagesCAKJZIF7Goodit AB mfl. driver frågor i Högsta Domstolen och i Stockholms Tingsrätt avseende att Göran Starkebo har varit jävig, eller är jävig, i sin ombudsroll. Goodit anser att Starkebo haft dubbla lojaliteter i sin advokatroll i målet. Känns möjligen detta beteende bekant?

Zacco ingick avtal med Posten AB. Ett avtal där ombudet (Zacco) är skyldigt att gentemot klienten iaktta trohet, lojalitet och sekretess. Titta på nedanstående SEPAF länkar.

http://www.sepaf.se/web/page.aspx?refid=131
www.sepaf.se/getfile.ashx?cid=325139&cc=3&refid=18

Det är upp till betraktaren, du som läser denna hemsida, att bedöma om det kan finnas någon tilltro till Zaccos försök att tysta ned Goodits röst.

Vi önskar därutöver ge våra besökare en bild över hur omfattande skatteplaneringen var år 2000 för Sveriges största investmentföretag Investor AB. Bolaget ägde naturligtvis Investor Growth Capital Holding BV (Holland) såsom redogjorts för. Men det bolaget var inte ensamt ( det fanns 22 stycken ytterligare).

Nedan finner ni övriga motsvarande bolag för Investor AB år 2000. En specifikation av innehav av aktier och andelar i koncernföretag. 

Dotterföretag                                                                                                              Andel i %

Investor Growth Capital Holding B.V., Nederländerna                                      100,0 %

Investor Growth Capital Ltd, Guernsey                                                                  100,0 %

Investor Investment imGo Ltd, Guernsey                                                              100,0 %

Investor (Guernsey) II Ltd, Guernsey                                                                      100,0 %

Investors Trading Company Ltd, Bermuda                                                             100,0 %

Investor Investments Capital Partners Ltd, Guernsey                                          100,0 %

Investor Capital Management Asia Ltd, Guernsey                                                 100,0 %

Investor Group G.P. Ltd, Guernsey                                                                           100,0 %

Investor Group L.P., Guernsey                                                                                   100,0 %

Investor Investments HFCP IV Ltd, Guernsey                                                        100,0 %

Investor Investments TWCP Ltd, Guernsey                                                             100,0 %

Investor Investments NCP Ltd, Guernsey                                                                 100,0 %

Investor Investments August Capital Ltd, Guernsey                                               100,0 %

Investor Investment Polaris Ltd, Guernsey                                                               100,0 %

Investor Investment MSDW Ltd, Guernsey                                                               100,0 %

Investor Investment PGI Ltd, Guernsey                                                                      100,0 %

Investor Investment IdeaEdge Ltd, Guernsey                                                            100,0 %

Investor Investment MF XI Ltd, Guernsey                                                                  100,0 %

Investor Investment Educate Ltd, Guernsey                                                               100,0 %

Investor Investment Menlo Ltd, Guernsey                                                                  100,0 %

Investor Investment USVP Ltd, Guernsey                                                                   100,0 %

Investor Investment HCV Ltd, Guernsey                                                                     100,0 %

Investor Investments Northern Europe Ltd, Guernsey                                             100,0 %

apple_bite2 ( No Comments )

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

SE OCH HÖR

södermarkadv.pdfI november 99 ingår Posten/Goodit avtal med Zacco i ett hemligt projekt. Zacco skulle gå igenom utvecklingsprojektet och utvärdera patentansökningar. Arbetet utfördes enligt sekretess och det regelverk en auktoriserad patentbyrå arbetar under. Zacco accepterade uppdraget och fick därför tillgång till alla hemliga affärshandlingar. Länk till SEPAFs regelverk; http://www.sepaf.se/web/page.aspx?refid=131

DSC01133I juni 2000 investerade Investor AB 500 miljoner kr i Startupfactory. Av dessa gick 25 miljoner direkt till bolaget Targian för att utveckla bolagets affärslösning. Zacco gjorde under våren -00 en undersökning av Targians patentansökan. Undersökningen var en del av underlaget för för Investor’s investering. Zacco hade uppdrag för konkurrerande verksamheter och kände till båda. Man arbetade med dubbel lojalitet.

KitzlerMichael Kitzler arbetade som partner/patentombud för Zacco vid tidpunkten. Kitzler berättade vid Stockholms Tingsrätt att han efter efter en sekretessbelagd genomläsning lämnade över uppgifter om skillnaden mellan bolagens patentansökningar för en due dilligence som  Targians ägare behövde. Detta skedde enligt Kitzler i december 2000 . Vidare berättade Michael Kitzler att tiden efter den 25 oktober 2000 framförde och diskuterade olika strategier med Targian avseende situationen mellan bolagen.

Falsk                                                                                                         Äkta

??????????????????????????????????????????????????????????????I februari 2001 beställde Kitzler kopia på Posten/Goodits akt vid PRV. “Så tidigt som möjligt” angavs i beställning. Aktkopian skulle då vara klar förhämtning vid PRV i Stockholm. Den 28:e var dagen för publicering av Posten/Goodits patentansökan. Den dagen ansåg Zacco att det var tillåtet att kopiera sin egen klients utvecklingsarbete och använda sin egen klients patentakt som underlag för Zaccos arbete för en ny klient. En konkurrent till Posten/Goodit.

 Zacco hade accepterat uppdraget enligt samfundet SEPAFs regel.

 § 4  Avböjande och frånträdande av uppdrag (utdrag ur)

Ombud är skyldigt att avböja erbjudet uppdrag, om ombudet självt, eller annat ombud på samma byrå tidigare konsulterats av eller eljest biträtt motparten i samma ärende eller i annan angelägenhet av sådan art, att de uppgifter som till följd därav erhållits kan tänkas få betydelse vid det erbjudna uppdragets utförande.

§ 5. Förhållande till klient trohet, lojalitet och tystnadsplikt (utdrag ur)

Ombud är skyldigt att gentemot klienten iaktta trohet och lojalitet.

http://www.sepaf.se/web/page.aspx?refid=131

Broquist Michael Broquist  (var VD för Targian AB) framförde tidigt att bolaget inte hade någon kunskap om patent, det var därför man anlitat Zacco. Michael Broquist har vid Stockholms Tingsrätt berättat att han varit med och “klippt och klistrat” den 28 februari 2001, men han har också berättat att han var relativt nyanställd och hade en ringa kunskap om teknikplattformen. Han upplevs ha följt de instruktioner han fått av Zacco och säger vid Tingsrätten att han förundrades över att man kunde göra på det sättet med patent.

KitzlerMichael Kitzler (Patentombud/Partner) berättde i Patenbesvärsrätten och i Stockholms Tingsrätt att han har tagit fram den bakomliggande strategin för arbetet den 28 februari 2001. Han berättde också att han och ett annat patentombud från Zacco flög upp från Malmö den aktuella dagen, man hämtade ut den förbeställda patentakten och arbetade därefter med att göra 2 nya, och olika, patentansökningar för Targian. Nya ansökningar som baserade sig på Posten/Goodits utvecklade patenthandlingar. Zacco var upphovsman då man genomförde 2 olika strategier, med olika syfte, för den nye uppdragsgivaren.

imagesCAJNPG6RNågot senare under våren 2001 investerade Folksam och Skandia nytt kapital för utvecklingen i Targian. Vid den här tiden så har, vad vi vet, Targian inga andra immateriella tillgångar än ansökningarna från kopieringsförfarandet i februari. Dessa hade aldrig funnits om man inte använt Posten/Goodits egendom. När Goodit vid flera tillfällen tagit upp frågan med Folksam så visar det sig att Folksam fått annan information. Goodit har tagit upp frågeställningarna med verkställande direktören Anders Sundström och vid många tillfällen med den numera pensionerade chefen för Folksam Fond, Håkan Johansson. Av anledningen att Folksam hade fått annan information ville företaget aldrig reda ut problemet. Goodit upplever att den stora frågan var att man inte ville uppvisa dålig kontroll. Goodit har fått uppgiften att Folksam senare har sålt innehavet i Targian till Robur.

DSC01132Det finns dock högst beklämmande information från Folksam’s engagemang i Targian. Den pant man erhöll för sin investering kommer från pantsättning av den svenska kopierade patentansökan. Det är den enda pant vi känner till för lånen. Så här ser den ut (klickbar bild).

Michael Kitzler berättade vid Stockholms Tingsrätt att han lämnade över uppgifter om skillnaden mellan bolagens patentansökningar för en due dilligence som Targians ägare behövde. Enligt förhören med Kitzler skedde detta i december 2000.

Som ägare måste man väl närmast benämna de företag som köpt aktier och därtill stått för merparten av investeringsbeloppet. Goodit tror inte att någon tillåts ändra den immateriella värdebasen i ett företag utan att informera ägarna i detalj. I det här fallet hade Investor placerat 25 000 000 Kr i Targian. Targian hade ingen annan investeringsbar tillgång.

InvestorBörje Ekholm, Verkställande direktör i Investor AB , låter meddela följande:

Jag vill börja med att framhålla att Investor beklagar att Goodit har hamnat i en situation gentemot Targian och dess patentombud Albihns Zacco som har föranlett Dig mycket olägenheter, och efter att ha talat med Dig och Mats Broström är det förstås lätt att känna sympati för Din sak. Såvitt avser tvisten mellan Goodit och Targians patentombud Zacco, har Investor inte medverkat till de åtgärder som tvisten berör (texten är avkortad och således inte ett citat).

Zaccos samlade resultat

Ett antal stora företag har förlorat oerhört mycket pengar på Zacco’s agerande därför att de trodde att de investerat i något som var seriöst och uthålligt. Troligtvis ser det ut så här för dem som stod bakom Targian. Investor AB -25 000 000 kr , Skandia Liv AB samt Folksam Fond -18 000 000 kr.

För Goodit AB handlar det om flera års utvecklingsarbete som gått förlorat pga. patentstölden. Vi benämner detta som stöld därför att vi helt enkelt inte kan förstå det på något annat vis.

Så här säger Zacco

Zacco förvärvade Albihns AB och bolagen fusinerades 2009. Stefan Olander är, vad det ser ut som, en av de nya ägarna. Det som är utmärkande för de nya ägarna är att de inte tar ansvar för den verksamhet de förvärvat. Deras metod för att undvika ansvaret är att göra sig osynliga. Att inte kommunicera och att inte ens göra en ansträngning för att ställa grova felaktigheter tillrätta. Ett köp där förvärvet tillsammans med eftervarande fusion har den rättsliga följden att köparen tar över hela förvärvets innehåll. Såväl tillgångar som skulder. Att förvalta tillgångarna och “glömma” skulderna är ett högst märkligt beteende. Ett sådant beteende behöver ingen kunskap.

zaccoStefan Olander (Styrelse Ordförande)

stefan.olander@zacco.com

Kontaktad åtskilliga gånger för att försöka lösa problemen. Stefan Olander läser mail. Svarar aldrig.

Zacco AS (moderbolaget) är ett danskt företag från utanför Köpenhamn. Vi vet inte om det är särskilt danskt att göra allt för att slippa ansvar från den nya affären, men koncernchefen Christoffersen är mycket tyst. Hitills inget ansvarstagande och helt utan ambition att lösa några problem.

zacco koncernchefSoren Morbitzer Christoffersen (Koncernchef). Kontaktad åtskilliga gånger för att försöka lösa problemen. Christoffersen läser inte mail. Svarar aldrig. Omöjlig att få kontakt med.

Bo Starke

Advokaten Göran Starkebo företräder Zacco i det här ärendet. Han marknadsför Goodit såsom om hans uppdragsgivare skött sig klanderfritt emedan Goodit utsätter Zacco för förtal och otillbörlig marknadsföring. Advokaten Starkebo gör allt för att tysta ned alla kritiska uppgifter även då uppgifterna är helt korrekta. Kritiken mot Zacco skall stoppas till varje pris och då tillåter hans uppdragsgivare allt. Det är Goodit som skall misskrediteras, det är Goodit som förtalar Zacco utan anledning, det är Goodit som ägnar sig åt otillbörlig marknadsföring. Zacco’s senaste tillgrepp är att försöka sätta Goodit i konkurs. Så tror man att man undviker kritiken och slipper förklara de tidigare tilltagen. Beteendet har vi sett tidigare. Politiskt där sanningen inte får komma fram. I alla diktaturer.

Göran Starkebo arbetade tidigare som jurist hos Zacco. Vad Goodit erfar så kände han till kopieringsförfarandet av Goodits patenthandlingar. När Zacco tog fram strategin för en konkurrent till Posten/Goodit, när Zacco informerade konkurrenten patentens egenskaper, när Zacco genomförde strategin att kopiera Posten/Goodits patenthandlingar, när Zacco tog fram patentansökningar som byggde på Posten/Goodits patenthandlingar.

Zacco hade då ett aktivt avtal med Posten/Goodit. Ett avtal där ombudet (Zacco) är skyldigt att gentemot klienten iaktta trohet, lojalitet och sekretess. Se SEPAF länkar.

http://www.sepaf.se/web/page.aspx?refid=131

www.sepaf.se/getfile.ashx?cid=325139&cc=3&refid=18

Det är upp till betraktaren, du som läser denna hemsida, att bedöma om det kan finnas någon tilltro till Zacco’s försök att tysta ned Goodits röst.

Goodit kommer inte att låta sig tystas ned. Vi kommer fortsatt att göra vår röst hörd. I så många sammanhang som möjligt. På så många platser som möjligt. Kanske på en plats nära dig?

rättvisa

Posted in Okategoriserade | Leave a comment